ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 4 - Năm học 2011-2012

 

ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG KHỐI LỚP 4 - Năm học 2011-2012

 

        ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG

 

                           KHỐI LỚP 4 - Năm học 2011-2012

 

                           Thời gian : 60 phút

 

 

 

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….   Lớp: ……………..

 

 

 

Tổng Điểm:   …………..                                                   …………………………….

 

 

 

Bài số

Nội dung

Đáp số

Điểm

1

 Tính : 234 x 5 + 234 x 4 + 234 =  

 

…………………

2

 Tìm một phân số có mẫu số là  48 và bằng phân số

 

 

.............................

 

3

   Tìm phân số biết

  +  =

………………..

 

4

 Lớp em có 36 học sinh. Số nữ nhiều hơn số nam là 18 bạn . Tỷ số giữa học sinh nam và học sinh nữ là ?

 

 

........................

 

5

Hiệu hai số là 2018 . Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 41 và số dư là 18 .Tìm hai số đó ?

Số lớn :………….

 

Số bé :..................

 

6

 Năm nay mẹ hơn con 24 tuổi. Sau 5 năm nữa tuổi con     bằng tuổi mẹ . Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi.

 

Tuổi con :………

Tuổi mẹ: ............

 

7

   Tìm a biết a x + a x + x a = 500

 

 Số a : ..............

 

 

8

 Số gà ít hơn số vịt 12 con, biết số gà thì bằng số vịt. Tính số con vịt ?

 

...........................

 

9

Tìm hai số, biết trung bình cộng hai số là 1000, số bé     bằng số lớn

số bé...................

số lớn …………..

 

10

 Xếp các số ; ; ; ;   theo thứ tự từ bé đến lớn

..................................

……………………..

 

11

Một hình chữ nhật có chu vi 120 m.Tính diện tích     hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng chiều dài .

 

………………………..

 

12

 Tính giá trị biểu thức

  + + + + + =

 

…………………….

 

13

Tính giá trị biểu thức sau:

 a, : - =

 b, : + : =

 c, x x =

 d, 2 x x 4=

 

a, ................

 

 

b, ................

 

c, ................

 

d, ................

 

 

14

Thay dấu * bằng chữ số thích hợp sao cho :

a, 674* chia hết cho 9

b, 76*4 chia hết cho 3

 

a: ............

b: ...........

 

15

Cho một số có hai chữ số. Nếu viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó ta được một có 3 chữ số gấp 5 lần số có hai chữ số đã cho. Tìm số có hai chữ số đã cho

 

...........................

 

 

(Lưu ý:  Từ bài 1 đến bài 14  tính nháp rồi ghi kết quả vào ô đáp số còn bài 15 giải vào các dòng dưới đây rồi ghi đáp số vào ô đáp số) 

 

 

 

Bài 15:                                                Bài giải:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TUỔI THƠ CẤP TRƯỜNG

 

                                   KHỐI LỚP 4 - Năm học 2011-2012

 

                  (Đề thi đồng đội)     Thời gian làm mỗi bài 5 phút  

 

 

 

  (Mỗi học sinh bắt thăm và làm 1 bài ghi kết quả tìm được vào ô đáp số, có thể làm nháp bài vào phía dưới)

 

 

 

Họ và tên học sinh: …………………………………………………….   Lớp: ……………..

 

 

 

                                                                                                ……………………………….

 

Bài sô : …………………  Điểm:   …………..                    …………………………….

 

 

 

Bài số

Nội dung bài tập

Đáp số

Điểm

1

 Một hình chữ nhật có chu vi m , chiều rộng kém chiều     dài m. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?

 

 

 

2

Hiệu của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỷ số của     hai số đó là . Tìm hai số đó?

 

 

 

3

 Viết 3 phân số bằng phân số và có mẫu số lớn hơn 12.

 

 

 

4

Tổng của hai số là 96. Nếu số thứ nhất giảm đi 7 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

 

 

 

5

   Tìm X biết :      X : = x x

 

 

6

 

 

Tìm a, b biết 18ab là số chia hết cho 2; 3 và 5.   

 

 

 

 

 

Lời giải bài số …..:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top